iphone Galaxy Note20 Banner mặc định backup sản phẩm hot Laptop Gaming
topzone topzone

Bài 5 - Dạng 2: Cách giải bài tập về Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại hay, chi tiết

Mức độ hoàn thành: 0/7
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Thời gian: 30 phút
Học ngay
 

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Nắm chắc các tính chất hóa học chung và các tính chất đặc trưng của từng nhóm kim loại để vận dụng viết phương trình phản ứng.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hướng dẫn:

    (1) 2Fe + Cl2 → 2FeCl3

    (2) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

    (3) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

    (4) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

    (5) 2Fe(OH)3 −→ Fe2O3 + 3H2O

    (6) Fe2O3 + 2Al −→ 2Fe + Al2O3

Bài 2: Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

    Cho biết: A1 là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là : 3,2.10-18 Culong; B1 là oxit phi kim B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p2

Hướng dẫn:

    Số điện tích hạt nhân của A = (3,2.10-18)/(1,6.10-19) = 20(Ca)

    Vậy A1 là CaO.

    B ở chu kì 2, nhóm IV A ⇒ (B là cacbon). Vậy B1 là CO2

    Các phản ứng:

Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hướng dẫn: