iphone Galaxy Note20 Banner mặc định backup sản phẩm hot Laptop Gaming
topzone topzone

Bài 4 - Dạng 4: Cách tính Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime hay, chi tiết

Mức độ hoàn thành: 0/8
Tổng số câu hỏi: 8
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Thời gian: 30 phút
Học ngay
 

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    * Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất mỗi giai đoạn riêng lẻ.

Ví dụ minh họa

Bài 1: PVC được sản xuất từ khí thiên nhiên theo sơ đồ phản ứng cho dưới đây trong đó có ghi chú hiệu suất của mỗi giai đoạn sản xuất. Tính thể tích khí thiên nhiên (chứa 95% CH4 và 5% các tạp chất trơ khác theo thể tích) ở điều kiện tiêu chuẩn cần để sản xuất được 10 tấn PVC.

Hướng dẫn:

    Số mắt xích PVC là 10000/62,5(kmol)

    Số mol CH4 theo lí thuyết là 2.10000/62,5(kmol)

    Số mol CH4 theo thực tế cần là :

    Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy là: 493,83.22,4. 100/95 = 11644 m3

Bài 2: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,6% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%

    A. 11,28 lít

    B. 786 lít

    C. 36,5 lít

    D. 27,723 lít

Hướng dẫn: